"That Woman Is Poison!" (1988) lyrics - RUFUS THOMAS