"Li'l Red Riding Hood" (1966) lyrics - SAM THE SHAM AND THE PHARAOHS