"The Sam The Sham Revue" (1966) lyrics - SAM THE SHAM AND THE PHARAOHS