"Shirley Caesar & The Caravans" (1997) lyrics - SHIRLEY CAESAR