"Ain't Life Grand" (2000) lyrics - SLASH'S SNAKEPIT