"Soul Shoutin'" (1963) lyrics - STANLEY TURRENTINE