"Real Emotional Trash" (2008) lyrics - STEPHEN MALKMUS & THE JICKS