"Blues At Sunrise" (2000) lyrics - STEVIE RAY VAUGHAN