"Music Fuh Ya' (Music Para Tu)" (1977) lyrics - TAJ MAHAL