"What A Crying Shame" (1994) lyrics - THE MAVERICKS