"The Archives' Bottom Shelf" (1996) lyrics - TOMMY BOLIN