"Tony Bennett's "Something"" (1970) lyrics - TONY BENNETT