"Live 'N' Kickin'" (1974) lyrics - WEST, BRUCE & LAING