"Whitford / St. Holmes" (1981) lyrics - WHITFORD / ST. HOLMES