"Ponder The Mystery" (2013) lyrics - WILLIAM SHATNER