ABIGAIL WASHBURN lyrics - Kangding Qingge / Old Timey Dance Party

ABIGAIL WASHBURN
"Kangding Qingge / Old Timey Dance Party"

Kang ding qing ge
????
Kangding Love Song

Pao ma (liu liu de) shan shang yi duo (liu liu de) yun yo
??(???)????(???)??
Horses run on the mountain, and there is a cloud.

Duan duan (liu liu de) zhao zai kang ding (liu liu de) cheng yo
??(???)????(???)??
The moon lightens Kangding City.

Yue liang wan wan kang ding (liu liu de) cheng yo
??????(???)??
The moon, the crescent moon. Kangding city.

Li jia (liu liu de) da jie ren cai (liu liu de) hao yo
??(???)????(???)??
Big sister from the Li family is a pretty girl.

Zhang jia (liu liu de) da ge kan shang (liu liu de) ta yo
??(???)????(???)??
Big brother from the Zhang family falls in love with her.

Yue liang wan wan kan shang (liu liu de) ta yo
??????(???)??
The moon, the crescent moon. He falls in love with the girl.

Yi lai (liu liu de) kan shang ren cai (liu liu de) hao yo
??(???)????(???)??
First he loves her because her knows she is pretty.

Er lai (liu liu de) kan shang hui dang (liu liu de) jia yo
??(???)????(???)??
Second because she knows how to care for the family.

Yue liang wan wan hui dang (liu liu de) jia yo
??????(???)??
The moon, the crescent moon. She know how to care for the family.

Shi jian (liu liu de) nu zi ren wo (liu liu de) ai yo
??(???)????(???)??
All the girls in the world. Let me love them.

Shi jian (liu liu de) nan zi ren ni (liu liu de) qiu yo
??(???)????(???)??
All the boys in the world,Let you choose from.

Yue liang wan wan ren ni (liu liu de) qiu yo
??????(???)??
The moon, the crescent moon.Let you choose from.