AMBROSIA lyrics - Magical Mystery Tour

AMBROSIA
"Magical Mystery Tour"
(John Lennon, Paul McCartney)

Roll up - roll up for the Mystery Tour.
Roll up, roll up for the Mystery Tour.
(Roll up) and that's an invitation,
Roll up for the Mystery Tour,
(Roll up) to make a reservation,
Roll up for the Mystery Tour,
The Magical Mystery Tour is waiting to take you away,
Waiting to take you away.
Roll up, roll up for the Mystery Tour.
Roll up, roll up for the Mystery Tour.
(Roll up) for the Mystery Tour,
(Roll up) satisfaction guaranteed,
Roll up for the Mystery Tour.
The Magical Mystery Tour is hoping to take you away,
Hoping to take you away now.
The Magical Mystery Tour,
Roll up, roll up for the Mystery Tour.
(Roll up) and that's an invitation,
Roll up for the Mystery Tour,
(Roll up) to make a reservation,
Roll up for the Mystery Tour,
The Magical Mystery Tour is coming to take you away,
Coming to you away.
The Magical Mystery Tour is dying to take you away,
Dying to take you away - take you today.