"My Baby She Rocks" lyrics - BILLY GIBBONS

BILLY GIBBONS
"My Baby She Rocks"

My baby she rocks, my baby she rocks
My baby shake, my baby she rocks
My baby she rock, rock me
Rocks me all night long

My baby she shake, my baby she shake
My baby she rocks, my baby she shake
My baby shake
Shake me all night long

[Guitar solo]

[Harmonica solo]

My baby she rocks, my baby she rocks
My baby shake, my baby she rocks
My baby she rock, rock me
Rocks me all night long

[Outro:]
My baby she rock, rock me
Rocks me all night long