"Any Day Now" lyrics - BO BURNHAM

BO BURNHAM
"Any Day Now"

[Chorus:]
It'll stop any day now (Any day now, any day now)
It'll stop any day now (Any day now, any day now)
It'll stop any day now (Any day now, any day now)
It'll stop any day now (Any day now, any day now)
It'll stop any day now (Any day now, any day now)
It'll stop any day now (Any day now, any day now)