"Sugar Rhyme" lyrics - BONOBO

BONOBO
"Sugar Rhyme"
(Simon Green)

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm
Deep rhythm

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me

Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Deep rhythm captivates me
Hot rhythm stimulates me