"Tarazed" lyrics - FRIPP & ENO

FRIPP & ENO
"Tarazed"

[Instrumental]