"Tyrant" lyrics - GODFLESH

GODFLESH
"Tyrant"

We hail downfall
We hail black rain
Invert what's sane
We serve your faith

Black rain fall down

Complete [?]
Can't find the hurt
Invert what's sane
We serve your faith

Black rain fall down

We hail downfall
We hail black rain
Invert what's sane
We serve your faith

Black rain fall down