"Starshine" lyrics - GORILLAZ

GORILLAZ
"Starshine"

Starshine
Never gonna find me
Starshine
When you gonna find me
Starshine
Never gonna find me
Starshine
Never gonna find me

Stand easy with myself, for myself
Dreamin' of a love, love, love, love, love
Show me down
False starshine

Starshine
When you gonna find me
Starshine
Where you gonna find me
Starshine
Never gonna find me
Starshine
When you gonna find me