"White Light" lyrics - GORILLAZ

GORILLAZ
"White Light"

White light
White light
Alcohol, alcohol, alcohol, white light

White light
White light
White light
Alcohol, alcohol, alcohol, white light

White light
White light
White light
Alcohol, alcohol, alcohol, white light

White light
White light
White light
Alcohol, alcohol, alcohol, white light

White light
White light
White light
Alcohol, alcohol, alcohol, white light

[Music stops]

White light
White light
White light
Alcohol, alcohol, alcohol, white light