HANK THOMPSON lyrics - Johnson Rag

HANK THOMPSON
"Johnson Rag"
(Guy Hall / Henry Kleinkauf / Jack Lawrence)

[Instrumental]