"Make It Funky" lyrics - INFORMATION SOCIETY

INFORMATION SOCIETY
"Make It Funky"
(Paul Robb)

Make
Make it
Make make make make it funky

Good god

Good god

Good good good good good god

Good god

Good good good good good god

Good god

Goo- goo- good god

Good good

Good go- good good good god