"Harlem Shake" lyrics - KIDZ BOP

KIDZ BOP
"Harlem Shake"

We're the kidz bop kids
Do the Harlem Shake
Kids (kids)
We're the kidz bop kids
Kids (kids)
Kids (kids)
Kids (kids)
Kids (kids)
Kids (kids)
Kids (kids)
Do the Harlem Shake (Shake)
Kids (Shake)
We're the kidz bop kids
Kids (Shake)
Kids (Shake)
Shake
Shake
Shake
Kids (Shake)
Kids (Shake)
Kids (Shake)
Kids (Shake)