"Carjack '94" lyrics - MUDHONEY

MUDHONEY
"Carjack '94"

OK, Michael, go get Alex
(OK, mommy. Where are we going?)
Yes, we're going downtown
(Where are we going, mommy?)
We're going bye-bye.
(I don't want to go bye-bye, mommy
Mommy, I don't want to go bye-bye)
Just say "good-bye," baby
(But, mommy, I don't want
Waaaaaah
I don't want to go bye-bye)
Shut up, Michael