"Slipping Away" lyrics - NINE INCH NAILS

NINE INCH NAILS
"Slipping Away"

I keep slipping away
I keep slipping away

I keep slipping
I keep slipping

I keep slipping away

Myself keeps slipping away
Myself keeps slipping away
Myself keeps slipping away
Myself keeps slipping away
Myself keeps slipping away
Myself keeps slipping away
Myself keeps slipping away
Myself keeps slipping away

Myself keeps slipping away
Away
Away

Myself keeps slipping away
Away
Away

Myself keeps slipping away
Away
Away

Myself keeps slipping away
Away
Away

Myself keeps slipping away
Slipping
Slipping

Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself

Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself

Tried to save
Tried to save

Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself
Tried to save myself