"Everybody's Party" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Everybody's Party"

[Instrumental]