"Summer Day" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Summer Day"

[Instrumental]