"Pazzo!" lyrics - PET SHOP BOYS

PET SHOP BOYS
"Pazzo!"

Pazzo!
You're crazy
Do you want to?
Do you want to?
Do you want to?
Do you want to?
Do you want to?
Do you want to go?

Pazzo!
You're crazy
(That's insane)

Do you want to?
Do you want to?
Do you want to?
Do you want to go?
(That's insane)

Pazzo!