"Interlude 1" lyrics - POPPY

POPPY
"Interlude 1"

I'm Poppy
I'm Poppy
I'm Poppy
I'm Poppy
I'm Poppy
I'm Poppy
I'm Poppy
I'm Poppy
I'm Poppy