"Los Invisibles" lyrics - SANTANA

SANTANA
"Los Invisibles"
feat. Buika

Bochio bwe bwe bola wari erikope wa'e
Bochio bwe bwe bola wari eriko pe wa eriko pe wa'e

Bolawari nne bo na a
Bolawari nne bo na iooo
O berai e le oee, ea parana
Nta lapalo bolam e, kori we n'so bwe sabe a'm

Mari mari, mari we bee
Mari mari, mari we bee
O berai e le oe, ea parana
A talapo ela lasa kori n'toki beolo

O berai ea bo so sobieria, ea parana
A talapo ela lasa kori ntoki beolo
A talapo ela lasa kori ntoki beolo
A talapo ela lasa kori ntoki beolo

Bochio bwe bwe bola wari erikope wa'e [3x]
Bochio bwe bwe bola wari eriko pe wa eriko pe wa'e

Bochio bwe bwe bola wari erikope wa'e [3x]
Bochio bwe bwe bola wari eriko pe wa eriko pe wa'e

Bola bolawari nne bo na a
Bola bolawari nne bo na a
O berai e le oee, ea parana
Nta lapalo bolam e, kori we n'so bwe sabe a'm

Mari mari, mari we bee
Mari mari, mari we beiooo
O berai e le oee, ea parana
A talapo ela lasa kori ntoki beolo
A talapo ela lasa kori ntoki beolo
A talapo ela lasa kori ntoki beolo olo olo olo

O berai e le oee, ea parana
Nta lapalo bolam e, kori we n'so bwe sabe a'm
O berai e le oee, ea parana
A talapo ela lasa kori ntoki beolo
A talapo ela lasa kori ntoki beolo
A talapo ela lasa kori ntoki beolo olo olo

Bochio bwe bwe bola wari erikope wa'e [9x]
Bochio bwe bwe bola wari eriko pe wa eriko pe wa'e

English lyrics:
Good night miss we are free like the wind
Good night miss we are free, free like the wind

Is a lady to whom I love
It's a lady to whom I love oh
When your mother found out
She said that she could not allow our love as I do not have much money

Mari Mari, Mari don't cry
Mari Mari, Mari don't cry
When your mother found out about us
Said that she could not consent our love
Because I don't have much money

When her mother alleged said that he could not consent our love
She said
I cannot consent it because you do not have money
I cannot consent it because you do not have money
I cannot consent it because you do not have money

Good night miss we are free like the wind [3x]
Good night miss we are free like the wind

Good night miss we are free like the wind [3x]
Good night miss we are free like the wind

Is a lady to whom I love
It's a lady to whom I love oh
When your mother found out
She said that she could not allow our love as I do not have much money

Mari Mari, Mari don't cry
Mari Mari, Mari don't cry
When your mother found out about us
Said
I cannot consent it because you do not have money
I cannot consent it because you do not have money
I cannot consent it because you do not have money

When her mother alleged said that he could not consent our love
She said
I cannot consent it because you do not have money
I cannot consent it because you do not have money
I cannot consent it because you do not have money

Good night miss we are free like the wind [9x]
Good night miss we are free like the wind, free like the wind