"Film" lyrics - SKINNY PUPPY

SKINNY PUPPY
"Film"

[Instrumental]