"Sam's Short Shuffle" lyrics - SOFT MACHINE

SOFT MACHINE
"Sam's Short Shuffle"

[Instrumental]