"Hey Bob, What's Up?" lyrics - SPAZZ

SPAZZ
"Hey Bob, What's Up?"

Hey Bob...What's up?
Uhhh...Not alot.
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Bobby,What's up?!
Uhhh...Not alot.
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Blajfjdhafjkdhafd!
Uhhh...Not alot.
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's arrhhhh?!
Uhhh...Not alot.
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Hey Bob,What's up?!
Uhhh...Not alot.