"Amazing Grace (In Cherokee)" lyrics - WALELA

WALELA
"Amazing Grace (In Cherokee)"

U ne la nv i u we tsi
I ga go yv he i
Hna quo tso sv wi yu lo se
I ga gu yv ho nv

A se no i u ne tse i
I yu no du le nv
Ta li ne dv tsi lu tsi li
U dv ne u ne tsv

E lo ni gv ni li squa di
Ga lu tsv he i yu
Ni ga di da ye di go i
A ni e lo hi gv

U na da nv ti a ne hv
Do da ya nv hi li
Tsa sv hna quo ni go hi lv
Do hi wa ne he sdi