"Caetano Veloso (1971)" (1971) lyrics - CAETANO VELOSO