"Cinema Transcendental" (1979) lyrics - CAETANO VELOSO