"Don't" lyrics - DINOSAUR JR.

DINOSAUR JR.
"Don't"
(J Mascis)

Why
Why don't you like me
Why
Why don't you like me
Why
Why don't you like me
Why
Why don't you like me