"Country Poem" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Country Poem"

[Instrumental]