"On Day One" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"On Day One"

[Instrumental]