"One Day" lyrics - SKINNY PUPPY

SKINNY PUPPY
"One Day"

[Instrumental]