"Punk In Park Zoo's" lyrics - SKINNY PUPPY

SKINNY PUPPY
"Punk In Park Zoo's"

Punk rock
In park zoo's
Punk rockers

Punk rockers rock

They have turned you into a

Punk rockers rock
Punk rock
In park zoo's

In park zoo's
In park zoo's
In park zoo's

Punk rockers rock

Punk rock
In park zoo's

In park zoo's
In park zoo's
In park zoo's

Rockers rock
In park zoo's
Rockers rock
In park zoo's

They have turned you into a