"Marta's Stag Story" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Marta's Stag Story"

[Instrumental]