"Marta's Theme" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Marta's Theme"

[Instrumental]