"Seven Days" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Seven Days"

[Instrumental]