"Microscopic View Of A Telescopic Realm" (2000) lyrics - TOURNIQUET