"Resolution" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Resolution"

[Instrumental]